Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku zarządzeniem z dnia 24.05.2011 r. powołał Zespół do spraw kontroli zarządczej, którego podstawowym celem jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Sądzie, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

W wykonaniu dyspozycji art. 70 ust. 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U 2016.1870 j.t) w związku z § 12 oraz § 29 ust.1 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - Sprawiedliwość zamieszczamy do pobrania stosowne dokumenty.

Plany działalności

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Sprawozdania

Regulacje prawne