Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sąd Okręgowy w Białymstoku przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem Biura Podawczego.

Pisma kierowane do Sądu można nadać w Urzędzie Pocztowym lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.

Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu do sądu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W zakresie spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału . Przewodniczący Wydziału sprawozdawcę w kolejnych sprawach wyznacza według alfabetycznej listy sędziów, uwzględniając stan referatów poszczególnych sędziów, w tym rodzaj i ciężar gatunkowy poszczególnych spraw, celem równomiernego obciążenia sędziów. Przewodniczący wydziału może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę w kolejnych sprawach, odstępując od kolejności alfabetycznej, jeżeli sprawa, która ma być przydzielona, pozostaje w związku z inną sprawą z referatu danego sędziego.

Sposób przydzielania spraw sędziom w sprawach wpływających do wydziałów karnych sądów pierwszej instancji i sądów odwoławczych określają przepisy art. 351 kodeksu postępowania karnego.

Sprawy rozpoznawane są  na rozprawach i posiedzeniach (jawnych i niejawnych).

Sąd wydaje dwa rodzaje orzeczeń merytorycznych: wyroki i postanowienia.

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesów, Oddziałów Sądu i Referatu Wizytacyjnego jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Korespondencja adresowana do Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do sekretariatu Dyrektora Sądu celem rejestracji i nadania dalszego biegu.

Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbywa się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 524). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości , informując o tym  zainteresowanego.