Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sąd Okręgowy w Białymstoku przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem Biura Podawczego.

Pisma kierowane do Sądu można nadać w Urzędzie Pocztowym lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.

Sprawy są przydzielane losowo sędziom jako referentom, zgodnie z podziałem czynności, przez System Losowego Przydziału Spraw (SLPS), oddzielnie dla każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141.ze zm.) przewidują inne zasady przydziału. Przydziału przez System Losowego Przydziału Spraw nie stosuje się, jeżeli tylko jeden sędzia uczestniczy w przydziale spraw danego rodzaju.

Sprawy rozpoznawane są  na rozprawach i posiedzeniach (jawnych i niejawnych).

Sąd wydaje dwa rodzaje orzeczeń merytorycznych: wyroki i postanowienia.

Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesów, Oddziałów Sądu i Referatu Wizytacyjnego jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Korespondencja adresowana do Dyrektora Sądu jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do sekretariatu Dyrektora Sądu celem rejestracji i nadania dalszego biegu.

Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbywa się stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 r. poz. 524). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości , informując o tym  zainteresowanego.