Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Okręgowego i podległych Sądów Rejonowych.

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.

UWAGA

Dane podane na liście biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 15, poz. 133).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Wykaz dokumentów do ustanowienia biegłym sądowym:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę).
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Dowód tożsamości lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu przy ślubowaniu).
 4. Odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty itd. potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy; gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji.
 5. Opinia zakładu pracy w przypadku zatrudnienia.
 6. Opinia organizacji zawodowej działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393 j.t.) bądź na podstawie innych ustaw (w przypadku lekarza opinia Okręgowej Izby Lekarskiej).
 7. Zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 9. Oświadczenie kandydata na biegłego.
 10. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.) na konto:
  Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 oraz wykazania stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komplet dokumentacji składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój A-121 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor sądowy, tel. 85 7459 216, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Biegłym tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholurozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 z późn. zm.)

 • wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku:
  • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu od psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów;
 • poza wnioskiem i pisemną zgodą pożądanym byłoby dołączenie do tegoż wniosku kopii dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata; kwestionariusza osobowego; zapytania o udzielenie informacje z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, opinii zakładu pracy, dowodu opłaty w wysokości 10 zł na konto:
  Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
 • w przypadku osób, których wniosek dotyczy przedłużenia kadencji pożądanym byłoby dołączenie: aktualnej opinii zakładu pracy; oświadczenia kandydata; zapytania o udzielenie informacje z Krajowego Rejestru Karnego, dowodu opłaty w wysokości 10 zł (nr konta jw.)