Podstawa prawna

Status prawny – forma prawna jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Organizacja jednostki

Sąd Okręgowy w Białymstoku został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2014 poz. 1407). Obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce.

Sąd Okręgowy w Białymstoku stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na postawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. – w skrócie „u.s.p.”) i w szczególności: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015, poz. 2316), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.). Obejmuje obszar właściwości następujących sądów Rejonowych:

Przedmiot działania

Sąd Okręgowy w Białymstoku sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.