Przepisy i regulacje

Przepisy prawne

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Prawo międzynarodowe

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Prawo wspólnotowe

Polski system wymiaru sprawiedliwości - organizacja i sposób funkcjonowania

 • http://ec.europa.eu/civiljustice/org_justice/org_justice_pol_pl.htm
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) art. 175-187
 • ustawa z dnia 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 ze zm.)
 • ustawa z dnia 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21.08.1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1407 ze zm.)

Postępowanie przed polskimi sądami powszechnymi

 • ustawa z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.)
 • ustawa z dnia 06.06.1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.)
 • ustawa z dnia 24.08.2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148 ze zm.)