Udostępnianie akt spraw sądowych

Udostępnianie akt spraw sądowych

Wykorzystywanie akt spraw toczących się przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w celach: realizacji prowadzonych badań naukowych (w tym historycznych i statystycznych) lub dziennikarskich związanych z przygotowaniem materiałów prasowych jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku (podstawa prawna art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.) lub Przewodniczącego Wydziału, w którym zarejestrowana jest sprawa (podstawa prawna art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) oraz otrzymaniu stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jak również podpisaniu oświadczenia wnioskodawcy zawartego w we właściwym wzorze wniosku.

Udostępnienie akt spraw sądowych odbywa się w trybie przepisów Działu III, Rozdziału 9, Oddział 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2021 poz. 2046 ze zm.).


W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Okręgowego w Białymstoku do celów:


dziennikarskich należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku lub Przewodniczącego Wydziału, w którym zarejestrowana jest sprawa;

realizacji prowadzonych badań naukowych (w tym historycznych i statystycznych) należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku lub Przewodniczącego Wydziału, w którym zarejestrowana jest sprawa.


Wniosek o udostępnienie akt można przesłać pocztą na adres:


Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok


lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie Sądu).


Dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź pocztą e-mail podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Akta udostępniane są w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Zasady udostępniania akt reguluje Regulamin Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Białymstoku.