Informacje dla kandydatów na mediatorów

Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój A-121 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor, tel. 85 7459 216adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Mediatorzy stali

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

 • oświadczenie i wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o wpis na listę stałych mediatorów (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 rok Dz.U. 2016 poz. 122),
 • oświadczenie dla kandydata na mediatora,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w punktach 1-5,
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie dla kandydata na mediatora,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.

Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronach internetowych stowarzyszeń mediatorów, organizacji społecznych i zawodowych oraz instytucji zajmujących się mediacją.