Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku

tel./fax 85 7459 207
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
okienko na parterze w godzinach urzędowania punktu.

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w ustawie lub na wniosek danej osoby.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującym się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł - za informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru
  • 20 zł - za informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru w przypadku złożenia wniosku lub zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej
  • gotówką w kasie Sądu
  • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych) 

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania wraz z dowodem uiszczenia opłaty można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Informacje na temat uzyskania zaświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl, https://ekrk.ms.gov.pl


Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Karnego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. W Kartotece Podmiotów Zbiorowych KRK gromadzone są tylko informacje dotyczące podmiotów zbiorowych. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie jest podmiotem zbiorowym.

Jeżeli zapytania lub wnioski zawierają braki, wzywa się do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie udziela się informacji, jeżeli zapytania lub wnioski zawierają nieusunięte braki.

Pliki do pobrania i wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.