V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału – SSO Marzanna Rogowska

Przyjmuje interesantów w poniedziałek od 12:00 do 13:00 w pokoju B106

Zastępca Przewodniczącego Wydziału – SSO Elżbieta Krupińska

Kierownik Sekretariatu – Joanna Konopko

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta – tel. 85 742 23 46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 85 74 59 381 – umawianie wizyt interesantów u Przewodniczącego Wydziału

Do zadań V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:

w I instancji spraw:

 1. z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, dotyczących między innymi:
  1. wynagrodzenia za pracę,
  2. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  3. ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  4. renty wyrównawczej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  5. odszkodowania z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub opinii,
  6. odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji,
  7. odszkodowania za mienie powierzone lub niepowierzone,
  8. odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem,
  9. dyskryminacji w zatrudnieniu,
  10. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego,
  11. odprawy rentowej i emerytalnej,
  12. zwrotu funduszowi świadczeń socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy;
 2. z zakresu ubezpieczeń społecznych, z odwołań od decyzji organów rentowych, a w szczególności:
  1. prawo do emerytury (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych,
  2. prawo do emerytury pomostowej,
  3. wysokość emerytury lub renty z funduszu ubezpieczeń społecznych,
  4. prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (wraz z dodatkami)
   z funduszu ubezpieczeń społecznych,
  5. rentę socjalną,
  6. rentę szkoleniową,
  7. prawo do renty rodzinnej (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych,
  8. ustalenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
  9. należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
  10. rentę inwalidzką przewidzianą dla inwalidów wojennych
   i wojskowych oraz ich rodzin,
  11. prawo do renty lub emerytury dla osób prowadzących działalność gospodarczą ich rodzin,
  12. prawo do renty lub emerytury (wraz z dodatkami) dla innych grup ubezpieczonych (agenci, zleceniobiorcy, duchowni),
  13. prawo do renty lub emerytury rolniczej (wraz z dodatkami)
   z ubezpieczenia społecznego rolników,
  14. wysokość emerytury rolniczej, renty rolniczej, renty rodzinnej
   z ubezpieczenia społecznego rolników,
  15. prawo do renty inwalidzkiej lub rodzinnej z tytułu wypadku przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
  16. ustalenie kapitału początkowego,
  17. świadczenia przedemerytalne,
  18. wysokość zasiłku przedemerytalnego,
  19. roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
  20. ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla;
 3. sporów zbiorowych pracowników z pracodawcą na podstawie ustawy
  o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 4. wniosków stron o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu;

w II instancji:

 1. spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przedstawianych z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń Sądu Rejonowego w Białymstoku;
 2. skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku;
 3. wniosków stron o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 4. prowadzenie postępowania kasacyjnego, skargowego, zażaleniowego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt wraz ze skargami kasacyjnymi, skargami o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, zażaleniami lub załatwienia sprawy w inny sposób.

- z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Białymstoku, oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku i Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku.