Prezes

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku – SSO Ewa Kołodziej-Dubowska

Telefon: 85 7459 217
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9:00 do 14:00 w pokoju C113.

Prezes jest organem Sądu Okręgowego w Białymstoku.


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.) Prezes sądu:


1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

a. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy,
b. co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,
c. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,
d. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 t.j.) wykonując czynności w zakresie działalności administracyjnej sądu,  prezes w szczególności:

1. podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

2. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i  Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistówopiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

3. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

4. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

5. udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

6. jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

7. wykonuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych;

8. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie – z wyłączeniem spraw karnych;

9. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

10. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

11. prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

12. udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

13. organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji;

14. rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia orzeczników w przydziale spraw

15. nadzoruje pracę:

  • Oddziału Administracyjnego – w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu,
  • Oddziału Kadr – w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów, kierownikiem i specjalistami opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych oraz kuratorami sądowymi;