Wiceprezesi

Telefon: 85 7459 217, Fax: 85 7424 640
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SSO Marek Wasiluk - Wiceprezes Sądu Okręgowego

 1. Zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności.
 2. Pełni funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego.
 3. Sprawuje nadzór nad wydziałami karnymi sądów rejonowych z obszaru okręgu, III Wydziałem Karnym, IV Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Białymstoku, a także nad kuratorami sądowymi.
 4. Stale zastępuje prezesa w sprawach socjalnych pracowników Sądu Okręgowego oraz w sprawach dotyczących działalności Zespołu Prasowego.
 5. Sporządza analizy, sprawozdania, informacje, itp. z działalności sądów w sprawach karnych.
 6. Sprawuje nadzór nad obrotem zagranicznym w sprawach karnych.
 7. Analizuje orzecznictwo w sprawach karnych pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje Prezesa Sądu Okręgowego o wynikach analizy.
 8. Odpowiada za rozpoznawanie skarg i wniosków w sprawach karnych.
 9. Wykonuje, na mocy § 34 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych inne czynności zlecone przez prezesa, w tym:
  • nadzoruje przekazywanie akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
  • prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów;
  • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
  • przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie spraw karnych;
  • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;
  • współpracuje z Radą Ławniczą;
  • wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1830);
  • w przypadkach budzących wątpliwości wyznacza wydział właściwy do rozpoznania sprawy w sprawach karnych;
  • zapoznaje się z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie sądu polskiego i zarządza zapoznanie się z nimi przez innych sędziów, asesorów sądowych i referendarzy z pionu karnego;
  • podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji.

SSO Mirosław Kazimierz Konieczka - Wiceprezes Sądu Okręgowego

 1. Zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności i nieobecności Wiceprezesa Marka Wasiluka.
 2. Sprawuje nadzór nad wszystkimi wydziałami cywilnymi sądów rejonowych z obszaru okręgu oraz I Wydziałem Cywilnym, II Wydziałem Cywilnym Odwoławczym, V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz VII Wydziałem Gospodarczym i VIII Wydziałem Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 3. Sporządza analizy, sprawozdania, informacje, itp. z działalności sądów w sprawach cywilnych.
 4. Odpowiada za rozpoznanie skarg i wniosków w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych.
 5. Wykonuje, na mocy § 30 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych czynności zlecone przez prezesa.