Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku

Przewodniczący Kolegium Sądu:
Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku Ewa Kołodziej-Dubowska

Członkowie:
1. Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Paweł Dzienis
2. Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Mirosława Mironiuk
3. Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce Sławomir Kuczyński

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo
o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:
1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
2) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
3) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
4) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
5) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
6) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
7) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.