Samodzielna Sekcja do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Sekcji – Dariusz Michałowski (Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych)

Telefon: 85 7459 223
Pokój: C-209

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu i kieruje Samodzielną Sekcją do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Sądzie, podległych sądach rejonowych i Zakładzie Poprawczym;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w zakresie informacji niejawnych;
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie (co najmniej raz na trzy lata);
  4. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5. opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych w Sądzie, podległych sądach rejonowych oraz Zakładzie Poprawczym, a także nadzorowanie ich realizacji;
  6. współpraca z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie realizacji swoich zadań i bieżące informowanie Prezesa Sądu o przebiegu tej współpracy;
  7. prowadzenie wykazu pracowników posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do pracowników Sądu, podległych sądów rejonowych oraz Zakładu Poprawczego;
  9. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej oraz jej Oddziałów w podległych Sądach Rejonowych i Zakładzie Poprawczym.

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Kierownik Kancelarii Tajnej – Mariusz Guzior

Telefon: 85 7459 243
Pokój: C-209

W ramach Samodzielnej Sekcji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna.