Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń , innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze. Więcej informacji na poniższej stronie.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy4