Elektroniczne postępowanie upominawcze

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zaczęły obowiązywać przepisy związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym, w skrócie „EPU” (ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156).

Postępowanie to jest nowym odrębnym postępowaniem uregulowanym w art. 50528 – 50537 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Sprawy związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym rozpoznaje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny.

Szczegółowe informacje dotyczące tego postępowania znajdą Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl.