Pokrzywdzeni przestępstwem

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (KPPPwR) przewiduje w działaniu 4.2.4 utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie ich na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, a także nawiązanie współpracy pomiędzy takimi osobami w celu wypracowania wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

Pomoc poszkodowanym przemocą w rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są jednostkami, których celem jest udzielanie stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, w tym zapewnienia im bezpiecznego schronienia w ośrodku.

Czytaj więcej...

Pomoc ofiarom przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONA PRZESTĘPSTWEM 
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych (udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem) są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj. pokrywanie kosztów:

Czytaj więcej...