Pokrzywdzeni przestępstwem

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W załącznikach znajdą Państwo bazy teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim – w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023. 

Pomoc ofiarom przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONA PRZESTĘPSTWEM 
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych (udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem) są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj. pokrywanie kosztów:

Czytaj więcej...