Pokrzywdzeni przestępstwem

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W załącznikach znajdą Państwo bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.

Pomoc ofiarom przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONA PRZESTĘPSTWEM 
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych (udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem) są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj. pokrywanie kosztów:

Czytaj więcej...