Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku - Nr K-1012-16/21

  • Drukuj

W dniu 8 listopada 2021 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/21 (1 etat - na zastępstwo).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 26 listopada 2021 r. (piątek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku 

W dniach 10 i 13 grudnia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/21 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek). Początek godz. 9.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C-110 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu:
- proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu),
- przed przystąpieniem do konkursu zobowiązani będą do dezynfekcji rąk (środek dezynfekcyjny zostanie udostępniony),
- proszeni są o posiadanie maseczek ochronnych (zasłaniających usta i nos) oraz własnych przyborów pisarskich.

Informacja zawierająca listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu tego etapu załączone zostały poniżej.

W dniu 10 stycznia 2022 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/21 przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 19 stycznia 2022 r. (środa). Początek godz. 9.00. Kandydaci będą przystępować do tego etapu według ustalonego harmonogramu. 
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do trzeciego etapu konkursu:
- proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu),
- przed przystąpieniem do konkursu zobowiązani będą do dezynfekcji rąk (środek dezynfekcyjny zostanie udostępniony),
- proszeni są o posiadanie maseczek ochronnych (zasłaniających usta i nos).

Zawiadomienie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu oraz informację o terminie i miejscu oraz harmonogramie tego etapu załączone zostało poniżej.

W dniu 19 stycznia 2022 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-16/21 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 19 stycznia 2022 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).