Informacje dla osób niepełnosprawnych

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia,  w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu na rozprawę, mogą przed wizytą w Sądzie skontaktować się – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału lub Biurem Obsługi Interesanta i przekazać informację o wezwaniu na rozprawę osoby niepełnosprawnej, co umożliwi przygotowanie odpowiedniej sali rozpraw oraz zapewnienie, w przypadku istnienia takiej potrzeby, stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Okręgowym w Białymstoku w następujący sposób:

1. wysyłając pismo na adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej–Curie 1, 15-950 Białystok,
2. wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. wysyłając fax na numer 85 742 4640,
4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z:

• pomocy pracownika BOI Sądu Okręgowego w Białymstoku,
• pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą, której zadaniem będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Jednocześnie informujemy, iż sądy nie są organami administracji publicznej, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania świadczenia usług tłumacza języka migowego, o którym mowa z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C), WCAG 2.0,
3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu,
• oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data publikacji i ostatniej istotnej aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 23.08.2011
• Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.02.2017
• Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do spraw dostępności jest Katarzyna Kieżel, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub zapewnienia alternatywnego dostępu do informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Budynek Sądu Okręgowego jest usytuowany w centrum miasta przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w kwartale pomiędzy ulicami Suraską, M. Skłodowskiej-Curie i Legionową. Miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są m.in. na parkingu przed budynkiem Sądu oraz w pobliżu przy ul. Suraskiej.

Do budynku Sądu prowadzi jedno wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie gdzie jest również możliwość skorzystania, zamiast ze schodów, z pochylni dla osób z dysfunkcją ruchu, osób starszych lub opiekunów dzieci z wózkami. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchu. W każdym segmencie Sądu Okręgowego zamontowana jest winda umożliwiająca dostanie się na wszystkie kondygnacje związane z obsługą interesantów za wyjątkiem tzw. błękitnego pokoju na III kondygnacji segmentu C od ul. Legionowej, gdzie dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewniony jest z kondygnacji II za pomocą schodołazu.

Na każdej kondygnacji segmentu C od ul. Legionowej oraz na parterze segmentu B od ul. Suraskiej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również pętli indukcyjnych.

Kontakt:

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok

tel. 85 7430 315

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.