Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia,  w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu na rozprawę, mogą przed wizytą w Sądzie skontaktować się – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału lub Biurem Obsługi Interesanta i przekazać informację o wezwaniu na rozprawę osoby niepełnosprawnej, co umożliwi przygotowanie odpowiedniej sali rozpraw oraz zapewnienie, w przypadku istnienia takiej potrzeby, stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Okręgowym w Białymstoku w następujący sposób:

1. wysyłając pismo na adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej–Curie 1, 15-950 Białystok,
2. wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. wysyłając fax na numer 85 742 4640,
4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania.

Od dnia 1 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwi osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:
1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu , gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.
Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram 

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line  zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).  Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ SĄDU OKRĘGOWEGOW BIAŁYMSTOKU
 
Sąd Okręgowy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  • formie załączników, pochodzą m.in. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
  • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu
  • cześć plików publikowanych w archiwalnych ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo
  • interaktywna mapa dojazdu do sądu
Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
• zmiana wielkości czcionki,
• zmiana kontrastu,
• oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
• na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Data publikacji i ostatniej istotnej aktualizacji

• Data publikacji strony internetowej: 23.08.2011
• Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.02.2017
• Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Data przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 31.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do spraw dostępności jest Katarzyna Kieżel, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub zapewnienia alternatywnego dostępu do informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Budynek Sądu Okręgowego jest usytuowany w centrum miasta przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w kwartale pomiędzy ulicami Suraską, M. Skłodowskiej-Curie i Legionową. Miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są m.in. na parkingu przed budynkiem Sądu oraz w pobliżu przy ul. Suraskiej.

Do budynku Sądu prowadzi jedno wejście od ul. M. Skłodowskiej-Curie gdzie jest również możliwość skorzystania, zamiast ze schodów, z pochylni dla osób z dysfunkcją ruchu, osób starszych lub opiekunów dzieci z wózkami. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchu. W każdym segmencie Sądu Okręgowego zamontowana jest winda umożliwiająca dostanie się na wszystkie kondygnacje związane z obsługą interesantów za wyjątkiem tzw. błękitnego pokoju na III kondygnacji segmentu C od ul. Legionowej, gdzie dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zapewniony jest z kondygnacji II za pomocą schodołazu.

Na każdej kondygnacji segmentu C od ul. Legionowej oraz na parterze segmentu B od ul. Suraskiej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Biurze Podawczym, Krajowym Rejestrze Karnym oraz w Biurze interesanta zamontowano systemy wspomagania słuchu (pętle indukcyjne).

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku nr 022/10/21/DSA z dnia 28 stycznia 2021 roku wspólnym koordynatorem do spraw dostępności w sądach Apelacji Białostockiej wyznaczona została Pani Katarzyna Kieżel.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w Sądzie otwiera się w nowym oknie

Kontakt:

Katarzyna Kieżel
Koordynator do spraw dostępności
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
15-950 Białystok

tel. 85 7430 315

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy
Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest
w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo
w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane kontaktowe wnioskodawcy
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
o zapewnienie dostępności.
Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
 drogą pocztową na adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1, 15-950 Białystok
 drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania