Konkurs na staż urzędniczy (na stanowisko informatyka)

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy (na stanowisko informatyka) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-13/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 10 maja 2019 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 20 maja 2019 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformowała o braku rozstrzygnięcia konkursu na staż urzędniczy (na stanowisko informatyka) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-13/19 w uwagi na to, iż kandydaci którzy zgłosili swoje kandydatury nie spełniają wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (informacja załączona poniżej).