Postanowienie z dnia 11 stycznia 2012 roku, sygn. akt II Cz 27/12

Przepis (art.784 kpc) przewiduje możliwość nadania sądowej klauzuli wykonalności tytułowi pochodzącemu od organu administracji państwowej. Nie zawiera dyrektyw uprawniających Sąd do badania tytułu administracyjnego pod względem merytorycznym (w tym pod względem ewentualnych ograniczeń co do zakresu odpowiedzialności dłużnika lub jego małżonka). Mając to na względzie i jedynie formalny charakter postępowania klauzulowego, kognicja sądu w tym konkretnym postępowaniu ograniczona jest do badania pod względem formalnym istnienia administracyjnego tytułu wykonawczego tj. czy dołączony do wniosku administracyjny tytuł wykonawczy zawiera elementy wymienione w art. 27 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czytaj więcej...

Postanowienie z dnia 13 października 2011 roku, sygn. akt II Ca 895/11

W orzecznictwie i doktrynie, jak też praktyce notarialnej, dopuszcza się możliwość zawierania umów zbycia ogółu praw związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu, który dopiero powstanie po wpisaniu tej własności do księgi wieczystej. To tzw. umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których nabywca prawa odrębnej własności lokalu złożył wniosek o wpis tego prawa lub założenie księgi wieczystej.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 28 grudnia 2010 roku, sygn. akt I C 2028/10

Roszczenie członka koła łowieckiego o ochronę jego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykluczeniem z koła łowieckiego podlegają rozpoznaniu na drodze sądowej. Nie ma przy tym znaczenia sam sposób sformułowania roszczenia zmierzającego do takiej ochrony w konkretnym przypadku.

Członkowstwo w kole łowieckim ma charakter dobrowolny, wyrażeniu woli wstąpienia do koła ma służyć deklaracja członkowska stanowiąca swoiste podanie o przyjęcie w poczet członków. Brak deklaracji członkowskiej potwierdzającej chęć przynależności do tego koła, wobec aktywnie wykonywanych praw i obowiązków członka postrzegany może być jedynie jako brak formalny nie wpływający na ważność członkostwa.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 8 marca 2011 roku, sygn. akt I C 1829/10

W sytuacji gdy gospodarstwo rolne przekazane następcy weszło do majątku objętego wspólnością ustawową w wyniku rozszerzenia przez małżonków tej wspólności, dopuszczalne jest, na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.),  rozwiązanie umowy przekazania także w stosunku do małżonka następcy, który nie był stroną umową, gdy przyczyny uzasadniająca takie rozwiązanie występują także po stronie tego małżonka.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 28 stycznia 2011 roku, sygn. akt I C 1121/08

Prawo do życia rodzinnego i utrzymywania więzi rodzinnych jest dobrem osobistym człowieka (art. 23 k.c.). Jego naruszenie wskutek spowodowania śmierci osoby bliskiej może skutkować odpowiedzialnością na podstawie art. 448 k.c.

Czytaj więcej...