Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie VII K 962/12 oskarżonego Tomasza D.

odnośnie zarzutów polegających na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz znieważania Czeczenów 

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 31 października 2012 roku o sygn. akt VIII Ka 621/12

Dopiero szczegółowe, precyzyjne ustalenie obszaru działań do których był upoważniony oskarżony i stwierdzenie, że konkretna decyzja wykraczała poza zakres jego umocowania (ustawowego bądź pozaustawowego) daje podstawę do przyjęcia w opisie przypisanego czynu, ze podsądny „przekroczył przysługujące mu uprawnienia”.

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie o sygn. akt VIII Ka 620/12

Konieczną przesłanką orzeczenia środka karnego w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu jest okazanie przez sprawcę, ze dalsze wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. (…) Sąd Okręgowy analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie doszedł do wniosku, iż brak jest jakichkolwiek informacji, aby w zawodowej prawie 30-letniej karierze Jerzego K. zdarzył się podobny wypadek. Co istotne od dnia zdarzenia do dnia wydania nieprawomocnego wyroku przez Sąd Rejonowy (blisko 5 lat) w życiu zawodowym w/w nie wydarzyło się nic, co by rodziło podejrzenie, że w którymkolwiek momencie wykonywania obowiązków zagroził dobru pacjentów.

Czytaj więcej...

Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie VIII Kz 444/12

Zdaniem Sądu Odwoławczego ustawodawca przewidział możliwość niewskazania wbrew obowiązkowi przez zobowiązanego osoby kierującej lub używającej dany pojazd w oznaczonym czasie jedynie pod warunkiem wykazania, że pojazd ten został użyty po pierwsze wbrew woli i wiedzy w/w, po drugie przez nieznaną osobę, po trzecie w/w nie mógł temu zapobiec. Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. We wszystkich innych wypadkach właściciel lub posiadacz pojazdu, od którego jest żądana powyższa informacja, a która jej nie udziela, popełnia czyn z art. 96 § 3 k.w.

Czytaj więcej...

Postanowienie z dnia 27 lipca 2012 roku, sygn. akt V Uz 4/12

Strona w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia w przedmiocie wynagrodzenia biegłego.

Czytaj więcej...