Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Okręgowego i podległych Sądów Rejonowych.

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.

UWAGA

Dane podane na liście biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 15, poz. 133).

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Wykaz dokumentów do ustanowienia biegłym sądowym:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę).
 2. Życiorys/CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopia dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty itd. potwierdzające posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia, dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy; gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji.
 6. Opinia zakładu pracy w przypadku zatrudnienia.
 7. Opinia organizacji zawodowej działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015.1393 j.t.) bądź na podstawie innych ustaw (w przypadku lekarza opinia Okręgowej Izby Lekarskiej).
 8. Zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 10. Oświadczenie kandydata na biegłego.
 11. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.) na konto:
  Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz wykazania stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Komplet dokumentacji składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój 117 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor sądowy, tel. 85 7459 255, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Biegłym tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholurozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 z późn. zm.)

 • wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku:
  • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu od psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów;
 • poza wnioskiem i pisemną zgodą pożądanym byłoby dołączenie do tegoż wniosku kopii dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata; kwestionariusza osobowego; zapytania o udzielenie informacje z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, opinii zakładu pracy, dowodu opłaty w wysokości 10 zł na konto:
  Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
 • w przypadku osób, których wniosek dotyczy przedłużenia kadencji pożądanym byłoby dołączenie: aktualnej opinii zakładu pracy; oświadczenia kandydata; zapytania o udzielenie informacje z Krajowego Rejestru Karnego, dowodu opłaty w wysokości 10 zł (nr konta jw.)