Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy

Nr postępowania: ZP-361-9/20

Przedmiot postępowania:

  • Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

  • 2020-12-17 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
  3. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy Pzp.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 2 stycznia 2021 r.

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania