Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K.1012.42.2023

W dniu 12 października 2023 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.42.2023 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został zakreślony do dnia 15 listopada 2023 r. (środa).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 16 listopada 2023 r. przedstawiona została informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o tym, iż konkurs na na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii OZSS w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.42.2023 nie został rozstrzygnięty - informacja załączona została poniżej.