Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.1012.15.2023

W dniu 2 marca 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.1012.15.2023 (2 etaty - proponowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został zakreślony do dnia 22 marca 2023 r. (środa).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku