Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K.1012.5.2023

W dniu 26 stycznia 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.5.2023 (0,5 etatu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został zakreślony do dnia 17 lutego 2023 r. (piątek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 23 lutego 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku przedstawiła informację, że konkurs na na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii OZSS w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.5.2023 nie został rozstrzygnięty - informacja załączona została poniżej.