Konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w SO w Białymstoku - Nr K-1012-30/19

W dniu 26 listopada 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-30/19 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 10 grudnia 2019 r. (wtorek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 13 grudnia 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-30/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek). Początek godz. 8.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce tego etapu zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-30/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności - test wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących informatyki) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 3 stycznia 2020 r. (piątek). Początek godz. 8.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Zawiadomienie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu załączone zostało poniżej.

W dniu 3 stycznia 2020 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisk informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-30/19 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną). Następnie w dniu 10 stycznia 2020 r. wyniki konkursu przekazane zostały Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2020 r. opublikowała informację o wyniku konkursu (informacja załączona została poniżej).