Konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy)

W dniu 20 września 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-25/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 15 października 2019 r. (wtorek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 17 października 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-25/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 25 października 2019 r. (piątek). Początek godz. 8.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce tego etapu zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 25 października 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-25/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 8 listopada 2019 r. (piątek). Początek godz. 9.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 8 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-25/19 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 25 listopada 2019 r. przedstawiła informację o nie dokonaniu wyboru kandydata na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku  (informacja załączona poniżej)