Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku (w Oddziale Finansowym) - Nr K.110.26.2024

W dniu 24 maja 2024 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Finansowym) - Nr K.110.26.2024 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin na złożenie dokumentów zakreślony został do dnia 11 czerwca 2024 r. (wtorek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 17 czerwca 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Finansowym) - Nr K.110.26.2024 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 25 czerwca 2024 r. (wtorek). Początek godz. 8.30 (według ustalonego harmonogramu).

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 i sala konferencyjna Nr C107-C110 - I piętro, część C budynku Sądu).

Informacja dotycząca drugiego etapu konkursu zamieszczona została w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 17 czerwca 2024 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramem tego etapu.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Finansowym) - Nr K.110.26.2024 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 3 lipca 2024 r. (środa). Początek godz. 11.00 (zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Informacja dotycząca trzeciego etapu konkursu zamieszczona została w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 25 czerwca 2024 r.

W dniu 25 czerwca 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (w Oddziale Finansowym) - Nr K.110.26.2024 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną).

W dniu 9 lipca 2024 r. Komisja Konkursowa przedstawiła wyniki ww. konkursu Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 10 lipca 2024 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).