Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.23.2024

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.23.2024 (2,5 etatu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został zakreślony do dnia 10 maja 2024 r. (piątek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 22 maja 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.23.2024 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej).

Termin drugiego etapu konkursu (pracy pisemnej) został ustalony na dzień 5 czerwca 2024 r. (środa). Początek godz. 10.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C110 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu powinni posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz własne przybory pisarskie.

Jednocześnie ustalony został termin trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) na dzień 5 czerwca 2024 r. (środa), początek godz. 13.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C110 – I piętro, część C budynku Sądu). 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu załączone zostały poniżej.

W dniu 5 czerwca 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.23.2024 przeprowadziła drugi i trzeci etap konkursu (pracę pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 6 czerwca 2024 r. poinformował o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).