Konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.21.2024

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.21.2024 (2 etaty).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został zakreślony do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wtorek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Termin przeprowadzenia konkursu został wyznaczony na dzień 20 maja 2024 r. (poniedziałek).

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C110 - I piętro, część C budynku Sądu). Godzina rozpoczęcia konkursu podana zostanie w terminie późniejszym.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku  oraz na tablicy ogłoszeń tego Sądu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 2546) oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 334 z e zm.) w dniu 11 maja 2024 r. ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.21.2024. Lista zamieszczona została poniżej.

Jednocześnie Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ustaliła, że konkurs w dniu 20 maja 2024 r. rozpocznie się o godzinie 11.00.

W dniu 4 czerwca 2024 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sadowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.110.21.2024 (informacja załączona została poniżej).