Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.110.22.2024

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.110.22.2024 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin na złożenie dokumentów zakreślony został do dnia 26 kwietnia 2024 r. (piątek).

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 17 maja 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.110.22.2024 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 27 maja 2024 r. (poniedziałek). Początek godz. 9.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Informacja dotycząca drugiego etapu konkursu zamieszczona została w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 17 maja 2024 r.

W dniu 27 maja 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.110.22.2024 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 5 czerwca 2024 r. (środa). Początek godz. 9.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Informacja dotycząca trzeciego etapu konkursu zamieszczona została w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 28 maja 2024 r.

W dniu 4 czerwca 2024 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.110.22.2024 poinformowała o zmianie terminu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Nowy termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek). Początek godz. 9.00.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Informacja dotycząca zmiany trzeciego etapu konkursu zamieszczona została w załączonej poniżej informacji z dnia 4 czerwca 2024 r.

W dniu 25 czerwca 2024 r. przedstawiona została informacja Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku o tym, iż po przeprowadzeniu konkursu Nr K.110.22.2024 nie dokonano wyboru kandydata na staż urzędniczy (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - informacja załączona została poniżej.