Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku - Nr K.1012.30.2023

W dniu 22 maja 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.30.2023 (1 etat - na zastępstwo).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został zakreślony do dnia 6  czerwca 2023 r. (wtorek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku 

W dniu 22 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.30.2023 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (wstępną weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (testu i pracy pisemnej).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 30 czerwca 2023 r. (piątek). Początek godz. 9.00.
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu proszeni są:
- o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu),
- o posiadanie  własnych przyborów pisarskich.

Informacja zawierająca listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu tego etapu załączone zostały poniżej.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.30.2023 przeprowadziła drugi etap konkursu (test i pracę pisemną) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 7 lipca 2023 r. (piątek). Początek godz. 10.00. Kandydaci będą przystępować do tego etapu według ustalonego harmonogramu. 
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Kandydaci przystępujący do trzeciego etapu konkursu proszeni są o posiadanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu).

Zawiadomienie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu oraz informację o terminie i miejscu oraz harmonogramie tego etapu załączone zostało poniżej.

W dniu 7 lipca 2023 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.30.2023 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Prezesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 10 lipca 2023 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).