Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku - Nr K.1012.28.2023 - na zastępstwo

W dniu 18 maja 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.28.2023 (1 etat - na zastępstwo).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin na złożenie dokumentów zakreślony został do dnia 2 czerwca 2023 r. (piątek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku

W dniu 7 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.28.2023 (na zastępstwo) przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek), początek godz. 9.00 (według ustalonego harmonogramu). 
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101, I piętro, część C budynku Sądu).

Szczegółowe informacje dotyczące tego etapu (w tym szczegółowy harmonogram), zamieszczone zostały w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 7 czerwca 2023 r. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym zawiadomieniem.

W dniu 19 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.28.2023 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 29 czerwca 2023 r. (czwartek). Początek godz. 7.45 (według ustalonego harmonogramu).
Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu).

Informacja dotycząca trzeciego etapu konkursu zamieszczona została w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 19 czerwca 2023 r.

W dniu 29 czerwca 2023 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.28.2023 przeprowadziła trzeci etap konkursu (rozmowę kwalifikacyjną) i przedstawiła wyniki konkursu Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 29 czerwca 2023 r. poinformowała o wynikach konkursu (informacja w załączeniu).