Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K-1012-33/22

W dniu 12 grudnia 2022 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K-1012-33/22 (1 etat - proponowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 30 grudnia 2022 r. (piątek).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku