Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty d/s inwestycyjnych) Nr K-1012-31/22

W dniu 14 listopada 2022 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku(docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych  - Nr K-1012-31/22 (1 etat - zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.
Termin składania dokumentów został określony na dzień 30 listopada 2022 r.
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.