Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku - Nr K-1012-17/20

W dniu 15 października 2020 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-17/20 (1 etat).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 28 paxdziernika 2020 r. (środa).
Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W dniu 9 listopada 2020 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku, w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów i pracowników, do odwołania zawiesiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-17/20.

Informacja o kontynuacji konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu (praktycznego sprawdzianu umiejętności) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Poniżej informacja Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2020 r

W związku z decyzją Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku o kontynuowaniu konkursu na staż urzędniczy Nr K-1012-17/20 (zawieszonego w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2), w dniu 20 stycznia 2021 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia tego konkursu przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dni:
- 28 stycznia 2021 r. (czwartek) - test wiedzy z zakresu znajomości przepisów (początek godz. 8.00) oraz
- 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) - praktyczny sprawdzian umiejętności (początek godz. 8.00).

Miejsce:
- w dniu 28 stycznia 2021 r. - siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C107-C110 - I piętro, część C budynku Sądu),
- w dniu 1 lutego 2021 r. - siedziba Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 (sala konferencyjna Nr C101 - I piętro, część C budynku Sądu),

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz szczegółowy harmonogram jego przeprowadzenia zamieszczone zostało w załączonym poniżej zawiadomieniu z dnia 20 stycznia 2021 r.