Udostępnianie danych osobowych

Uzyskanie danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku jest możliwe po otrzymaniu zgody Administratora Danych Osobowych – Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku (w zakresie realizowanych zadań).

Administrator Danych Osobowych zobligowany jest do udostępniania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Natomiast przetwarzanie danych szczególnych kategorii (tzw. danych wrażliwych) jest dozwolone tylko, jeśli znajduje oparcie w przesłankach przewidzianych w art. 9 ust. 2 RODO.

W celu uzyskania danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku należy skierować do Administratora Danych Osobowych (Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Białymstoku – w zakresie realizowanych zadań), wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o udostępnienie danych osobowych.

Z uwagi na to, iż przepisy prawa nie narzucają formy składanego wniosku o udostępnienie danych osobowych, możliwe jest użycie wniosku napisanego własnoręcznie, jednakże musi on zawierać informacje, na podstawie których nastąpi zidentyfikowanie wnioskodawcy i jego uprawnienia do otrzymania danych.

__________________________________________________________________________________
Wniosek o udostępnienie danych osobowych można przesłać pocztą na adres:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok
lub złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie Sądu).

Dokumenty można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź pocztą e-mail podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki:

Pobierz plik (Klauzula informacyjna.docx)Klauzula informacyjna  (rozmiar: 31 KiB)