Informacje dotyczące przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), a także art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok), w zakresie realizowanych zadań.
 2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Okręgowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w ramach realizowanych zadań.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy w Białymstoku.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. W Sądzie Okręgowym w Białymstoku przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe szczególnych kategorii tzw. wrażliwe, w następujących celach:
 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • obrotu prawnego z zagranicą,
 • procesu rekrutacyjnego,
 • procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia działalności i sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji szkoleń,
 • realizacji praktyk i staży,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku z art. 6 (z wyłączeniem litery f) RODO, art. 9 ust. 2 i 3 RODO, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.
 2. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych tj. podmioty świadczące usługi prawne, ochrony, informatyczne. Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (dane kontaktowe dostępne na stronie: bialystok.sa.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa możemy uzyskiwać je również z innych źródeł.Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 5, a w szczególności obowiązków Sądu wynikających z wymogów ustawowych lub umownych, zatem podanie tychże danych jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest obowiązkowe.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w którym nie są Państwo zobligowani przepisami prawa – jest zgoda (określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich brak nie wpłynie negatywnie na realizację celów określonych w pkt. 3.  Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Pozostałe informacje dostępne są w klauzulach informacyjnych poniżej.