Informacja dla osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego

Uprzejmie informuję, iż w związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych – specjalistów z zakresu nauk medycznych chcielibyśmy podjąć współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: geriatrii, ortopedii, hematologii, kardiologii, medycyny sądowej, neurologii, neurologii dziecięcej, traumatologii, okulistyki, kardiologii dziecięcej, stomatologii, chirurgii szczękowej, urologii, anestezjologii, angiologii, chirurgii plastycznej, pediatrii, neonatologii, seksuologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, neurotraumatologii, gastrologii,  endokrynologii, diabetologii, rehabilitacji, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej,  onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej,  oraz specjalistami z zakresu: pielęgniarstwa, toksykologii i chemii sądowej.

Poszukujemy ponadto specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: psychologii; psychologii dziecięcej; geodezji; budownictwa; budownictwa i kosztorysowania; szacowania nieruchomości; księgowości; rachunkowości i finansów; podatków; literaturoznawstwa; techniki samochodowej i ruchu drogowego; rekonstrukcji wypadków; obuwnictwa; kamieniarstwa; kolejnictwa; poligrafii; opakowalnictwa; odzieżownictwa; włókiennictwa; chemii; fizykochemii; eksploatacji maszyn; drobiarstwa; instalacji elektrycznych i przemysłowych;  pomiaru prędkości pojazdów za pomocą technologii radarowych, laserowych, prędkościomierzy kontrolnych odcinkowego pomiaru prędkości i innymi metodami.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2005.15.133), w tym:

  1. korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. mające ukończone 25 lat życia,
  3. posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie,
  4. dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  5. które wyrażą zgodę na ustanowienie biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-216.