Wyrok w sprawie czterech obywateli narodowości czeczeńskiej oskarżonych w finansowanie terroryzmu

W dniu 7 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok w sprawie czterech obywateli narodowości czeczeńskiej oskarżonych w finansowanie terroryzmu ( sprawa o sygn. akt III K 113/16).

Czterej oskarżeni stanęli pod zarzutem popełnienia dwóch czynów z art. 258  § 2 k.k. i z art. 165 a k.k. tj. zostali oskarżeni o to, że:

  • I. w okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. w Białymstoku, Łomży, Warszawie i innych nieustalonych miejscach na terenie RP i Turcji brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej wraz z innymi osobami mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym
  • II. W okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. w Białymstoku, Łomży, Warszawie i innych nieustalonych miejscach na terenie RP i Turcji, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brali udział w gromadzeniu i przekazywaniu wartości dewizowych- zagranicznych środków płatniczych w łącznej kwocie 8.950 euro w celu sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym na terenie Syryjskiej Republiki Arabskiej i Republiki Iraku w związku z działaniami na rzecz tzw. Państwa Islamskiego )

Sąd Okręgowy w Białymstoku trzech oskarżonych uznał za winnych popełnienia czynu zarzucanego im w pkt. I, przy czym doszło do zmian w opisie czynu przypisanego w zakresie miejsca działania oskarżonych  (tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych krajów europejskich, w tym Austrii, Niemiec, Francji i Belgii, a także Republiki Turcji oraz Federacji Rosyjskiej), jak też w zakresie sposobu działania (polegającego na gromadzeniu i przekazywaniu pieniędzy i innego mienia ruchomego, w tym butów i innych przedmiotów o charakterze/przeznaczeniu wojskowym, w celu sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, a w szczególności wsparcia materialnego członków zbrojnych ugrupowań funkcjonujących w ramach struktury organizacji terrorystycznej o nazwie Emirat Kaukaski, prowadzących działalność zbrojną na terytorium Federacji Rosyjskiej, ukierunkowaną na utworzenia na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego opartego na prawie szariatu, poprzez poważne zastraszenie wielu osób, zmuszenie władzy publicznej Federacji Rosyjskiej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, jak i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju i gospodarce tego państwa oraz polegającą m.in. na popełnianiu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym zabójstw).

Za ten czyn każdy z trzech oskarżonych został na podstawie art. 258§2 k.k. skazany na kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

Trzej oskarżeni zostali także uznani za winnych popełnienia czynu zarzucanego im w pkt. II. Doszło przy tym do zmiany opisu czynu przypisanego im w zakresie miejsca działania oskarżonych oraz sposobu działania (m.in. gromadzili i przekazywali pieniądze w łącznej kwocie nie mniejszej niż kilkanaście tysięcy euro oraz inne mienie ruchome, tj. buty, w celu sfinansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, a w szczególności wsparcia materialnego członków zbrojnych ugrupowań funkcjonujących w ramach struktury organizacji terrorystycznej o nazwie Emirat Kaukaski, prowadzących działalność zbrojną na terytorium Federacji Rosyjskiej, ukierunkowaną na utworzenia na Kaukazie Północnym fundamentalistycznego państwa islamistycznego opartego na prawie szariatu, poprzez poważne zastraszenie wielu osób, zmuszenie władzy publicznej Federacji Rosyjskiej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, jak i wywołania poważnych zakłóceń w ustroju i gospodarce tego państwa oraz polegającą m.in. na popełnianiu przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu).

Za ten czyn każdy z trzech oskarżonych został na podstawie art. 165a §1 k.k. w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazany na kary 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

Wobec trzech skazanych oskarżonych orzeczone zostały kary łączne w wymiarze 2 (dwóch) lat i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności.

Jeden z oskarżonych został uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów.

Wyrok nie jest prawomocny.