POKÓJ MEDIATORÓW w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Informujemy, że od 8 listopada 2016 roku (do odwołania) w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 działa „POKÓJ MEDIATORÓW" (nr pokoju A-108; numer telefonu do „Pokoju Mediatorów”- 85 7459342), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

Celem inicjatywy realizowanej we współpracy z podlaskim środowiskiem mediatorów jest promowanie wśród społeczeństwa polubownego rozwiązywania sporów 
oraz propagowanie w strukturach sądownictwa powszechnego zarówno samej idei mediacji, jak też przeprowadzania posiedzeń mediacyjnych (spotkań informacyjnych), o których stanowi kodeks postępowania cywilnego.

Program ma również przybliżać społeczeństwu praktyczne zalety mediacji:

  • umożliwienie zwaśnionym stronom swobodnej rozmowy, która może doprowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania
  • skrócenie czasu trwania postępowania sądowego
  • obniżenie kosztów procesu.

W POKOJU MEDIATORÓW dyżurują zawodowi mediatorzy udzielający bezpłatnych informacji na temat mediacji. Ponadto w Pokoju Mediatorów odbywać się mogą również wyznaczane przez Sąd spotkania informacyjne. W tym celu  Sędzia może wyznaczyć termin posiedzenia, na który wzywa strony (obowiązek stawiennictwa), bądź zarządzić przerwę w trwającej właśnie rozprawie i skierować strony na spotkanie informacyjne, podczas którego zwaśnione strony otrzymają wszechstronną informację dotyczącą możliwości mediacji i podejmą decyzję, czy chcą z niej skorzystać.

Mediacja - to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu rozwiązania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich.

W „Pokoju Mediatorów” pełnią dyżury mediatorzy według załączonego grafiku dyżurów.