Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku

Kolegium jest organem Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Przewodniczący: Jolanta Korwin-Piotrowska

Członkowie:

 1. Mirosław Konieczka – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
 2. Renata Tabor – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku
 3. Wiesław Żywolewski– sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku
 4. Artur Andrysewicz – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
 5. Jacek Stypułkowski – sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
 6. Aneta Sidorowicz – sędzia Sądu Rejonowego w Sokółce

Kolegium sądu okręgowego składa się z:

 1. prezesa sądu okręgowego;
 2. najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
 3. przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego sądu rejonowego;
 4. dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu

Przewodniczącym kolegium sądu okręgowego jest prezes tego sądu, a w razie jego  nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium.

Kadencja kolegium sądu okręgowego trwa trzy lata.

Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu okręgowego.

Prezes sądu nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków kolegium sądu apelacyjnego.

Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.

W posiedzeniach kolegium sądu okręgowego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor sądu okręgowego w przypadku omawiania projektu planu finansowego.

Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku:

 • rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego,
 • przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku,
 • przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko sędziowskie,
 • złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium.

W przypadkach wygaśnięcia kadencji członka kolegium przed jej upływem przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja nowo wybranego członka kolegium trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków kolegium.

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie apelacyjnym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych,
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.