Postanowienie z dnia 24 stycznia 2012 roku, sygn. akt V Pz 2/12

W sprawach o roszczenia pracowników obligatoryjnym elementem przygotowania rozprawy jest wstępne badanie sprawy określone w art. 467 kpc.

Badanie wstępne tym różni się od czynności podejmowanych przez przewodniczącego w każdej sprawie, że przewodniczący tylko wyjątkowo może wzywać powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu na podstawie art. 130 kpc (np. pozew nie został podpisany), natomiast braki formalne przewidziane dla pozwu w art. 187 § 1 kpc, jeżeli wystąpią, podlegają uzupełnieniu na drodze czynności wyjaśniających (art. 468 kpc).

 

Sygnatura akt V Pz 2/12

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku 

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: 

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2012 r. w Białymstoku

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

o przywrócenie do pracy

na skutek zażalenia pozwanego J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 04 listopada 2011 r. sygn. akt VI P 533/11

postanawia:

Uchylić zaskarżone zarządzenie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Sądowi Pracy w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 04 listopada 2011 r. Przewodnicząca Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku zwróciła pozew wniesiony przez J. K. wobec nieuzupełnienia braków formalnych tego pozwu tj. nieoznaczenie wartości przedmiotu sporu oraz niezłożenie odpisu pozwu.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł powód.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie jest zasadne.  

Pozew musi w swej treści odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym dla każdego pisma procesowego (art. 126–128 kpc), a ponadto zawierać obligatoryjną treść określoną w art. 187 § 1 pkt 1 i 2 kpc.

W sprawach o roszczenia pracowników przewidziany jest odrębny tryb postępowania, mający na celu odformalizowanie procesu i ułatwienie dochodzenia roszczeń.

Jednym z ułatwień w dochodzeniu roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy jest przewidziane przepisem art. 466 kpc prawo pracownika działającego bez adwokata lub radcy prawnego do zgłoszenia ustnie do protokołu powództwa.

Ponadto obligatoryjnym elementem przygotowania rozprawy jest wstępne badanie sprawy określone w art. 467 kpc. Badanie wstępne sprawy polega na ocenie pozwu pod kątem zachowania jego warunków formalnych oraz na podjęciu czynności umożliwiających jak najszybsze rozstrzygnięcie sprawy. Badanie wstępne tym różni się od czynności podejmowanych przez przewodniczącego w każdej sprawie, że przewodniczący tylko wyjątkowo może wzywać powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu na podstawie art. 130 kpc (np. pozew nie został podpisany), natomiast braki formalne przewidziane dla pozwu w art. 187 § 1 kpc, jeżeli wystąpią, podlegają uzupełnieniu na drodze czynności wyjaśniających (art. 468 kpc).

Zarządzeniem z 14 października 2011 r. Przewodnicząca Wydziału VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku zobowiązała J. K. do wyjaśnienia czy jego pismo z 12 października 2011 r. należy traktować jako pozew skierowany przeciwko pracodawcy. W odpowiedzi J. K. złożył pismo z dnia 21 października 2011 r., w którym wyjaśnił, że nie zgadza się z decyzją zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia i wskazał pozwanego pracodawcę SP ZOZ.

Ponadto wraz z zażaleniem J. K. złożył pismo procesowe z 21 listopada 2011 r. zatytułowane „pozew” oraz jego odpis. Oznaczył w nim stronę pozwaną, roszczenie i wartość przedmiotu sporu.

W tym stanie rzeczy uzasadnione jest uchylenie zaskarżonego postanowienia. Jeżeli Sąd Rejonowy uzna, że uzupełnienie pozwu zawarte w piśmie z 21 listopada 2011 r. jest niewystarczające, powinien wezwać J. K. do osobistego stawiennictwa w celu usunięcia braków formalnych pozwu w ramach postępowania wyjaśniającego. W protokole z czynności wyjaśniających należy w sposób zwięzły i przejrzysty przedstawić wynik tych czynności oraz ewentualne uzupełnienie pozwu. Po wykonaniu tych czynności Sąd Rejonowy podejmie decyzję co do nadania dalszego biegu sprawie.

Wobec powyższego na mocy art. 386 § 4 w zw. z art. 397 § 2 w zw. z art. 398 kpc orzeczono jak w sentencji.