Postanowienie z dnia 27 lipca 2012 roku, sygn. akt V Uz 4/12

Strona w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia w przedmiocie wynagrodzenia biegłego.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 26 marca 2012 roku, sygn. akt V U 35/12

Umowę, na podstawie której jedna ze stron zobowiązuje się do szkolenia kandydatów na kierowców, należy kwalifikować do umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu, bowiem nie ma ona cech umowy o dzieło określonych w kodeksie cywilnym.

Czytaj więcej...

Postanowienie z dnia 24 stycznia 2012 roku, sygn. akt V Pz 2/12

W sprawach o roszczenia pracowników obligatoryjnym elementem przygotowania rozprawy jest wstępne badanie sprawy określone w art. 467 kpc.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 25 listopada 2011 roku, sygn. akt V U 1335/11

Nie narusza przepisów konstytucji wprowadzenie obowiązku rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą w celu kontynuowania pobierania emerytury, osób, które przed 1 stycznia 2011 r. przeszły na emeryturę bez rozwiązania umowy o pracę.

Czytaj więcej...

Wyrok z dnia 28 października 2011 roku, sygn. akt V U 1159/11

Do uznania okresu nauki za granicą za okres nieskładkowy wymagane jest przedstawienie dyplomu, który musi być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.

Czytaj więcej...