Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Sadu Rejonowego w Sokółce

Nr postępowania: ZP-361-5/15/OI

Przedmiot postępowania:

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Sądu Rejonowego w Sokółce.

Termin składania ofert:

 • 2015-07-17 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2015-07-17 godz. 10:15

Opis postępowania:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Sądu Rejonowego w Boiałymstoku.
 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wninien również:
 • przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym proponowane przez niego rozwiązania w formie dokumentacji projektowej, uwzględniajacej założenia Zamawiającego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urządzeń,
 • wykonać niezbędne roboty budowlane, w tym związane z posadowieniem jednostek zewnetrznych, prowadzeniem przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, itp.), roboty wykończeniowe itp., a także wykonać badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej,
 • przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych,
 • przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy i rysunki (w 1 egzemplarzu w formie papierowej).
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ.
 • Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.