Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

 • Drukuj

Nr postępowania: ZP-361-7/12/OI

Przedmiot postępowania:

 • Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

 • 2012-09-28 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-09-28 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, polegające na:

 • Opracowaniu koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennej (w tym rozwiązań techniczno-architektonicznych – z wizualizacją i prezentacją) planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących:
  1. przebudowy poddasza nieużytkowego w segmencie C budynku, polegającej na przystosowaniu go na pomieszczenia kancelarii tajnej (zmiana sposobu użytkowania),
  2. rozbudowy segmentu C o salę konferencyjną wraz z przebudową segmentu C i połączeniem go w poziomie parteru z segmentem A,
  3. przebudowy segmentu A poprzez wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu, z uwzględnieniem przebudowy (zmian) dotyczących pomieszczeń, technologii i instalacji węzła cieplnego, pomieszczeń ochrony, szatni i piwnicy,
  4. rozbudowy i przebudowy wejścia głównego budynku (segment A), polegającej na zabudowie istniejącego podcienia, celem utworzenia wiatrołapu,
  5. rozbudowy i przebudowy sekcji aresztowej w segmencie A, polegających na dostosowaniu budynku w części piwniczno-parterowej do wymogów bezpiecznego dowozu, konwojowania i przetrzymywania osób doprowadzanych na rozprawy z aresztu, w tym wjazd pojazdów konwojowanych do części podziemnej,
  6. przebudowy elementów zagospodarowania terenu, w tym urządzeń budowlanych nieruchomości (przejazdy, place postojowe) i obiektów małej architektury (śmietnik i drobne wyposażenie – ławki, śmietniczki, gazony) oraz oświetlenie i zieleń. W opracowaniu należy uwzględnić likwidację zbędnych schodów zewnętrznych do piwnicy, pomieszczeń podziemnych, komór i czerpni zewnętrznych, przebudowę (ew. naprawę) rampy-daszka (dojście do komór transformatorowych i zadaszenie garaży, etc.) z wykonaniem izolacji cieplno- p. wilgociowych fundamentów, ścian piwnic i cokołu (wraz z wykończeniem na podobieństwo segmentu A i B budynku.
 • Wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego (ze świadectwem charakterystyki energetycznej i informacją BIOZ) i wykonawczego, dotyczących w/w zakresu (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji). Projekty winne być wizualizowane i zaprezentowane.
 • Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych dokumentacją projektową.
 • Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zamierzeń (z podziałem na branże) oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) z uwzględnieniem wyposażenia.
 • Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (nakłady w funkcji czasu).                                                                                                                                                
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz.                                                                                                                                                                                       

Termin wykonania:

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 września 2013 r. z tym, że:

 • I etap: opracowanie koncepcji - do dnia 4 grudnia 2012 r.
 • II etap: projekt budowlany - do dnia 30 kwietnia 2013 r.
 • III etap: projekt wykonawczy z aranżacją wnętrz, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, ZZK, harmonogramem rzeczowo-finansowym, itp. - do dnia 30 września 2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy