Remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-2/12/OI

Przedmiot postępowania:

 • Remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

 • 2012-05-15 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 • 2012-05-15 godz. 10:15

Opis postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji segmentu A budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, polegający na:

 1. robotach rozbiórkowych drogowych i ziemnych związanych z wykonaniem izolacji cieplno-p.wilgociowych i sieci sanitarnych wraz z przywróceniem stanu poprzedniego i wykonaniem robót drogowych projektowanych:
  1. „szczyt” od segmentu B
  2. ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część - do schodów)
  3. ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)
  4. „szczyt” od segmentu C;
 2. robotach wykonania izolacji cieplno-p.wilgociowych ścian fundamentowych:
  1. „szczyt” od segmentu B
  2. ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część –  do schodów)
  3. ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)
  4. „szczyt” od segmentu C;
 3. robotach wykonania studzienek piwnicznych (wraz z elementami wykończeniowymi: kraty, okładziny, czapki):
  1. ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część – do schodów)
  2. ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)
 4. robotach odwodnienia studzienek piwnicznych i drenażu:
  1. ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część – do schodów)
  2. ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów);
 5. robotach wykonania elewacji (ściany, pilastry, gzymsy, etc.):
  1. „szczyt” od segmentu B
  2. ściana od ul. Skłodowskiej (lewa część – do schodów)
  3. ściana od ul. Skłodowskiej (ściana i strop wykuszu, ściana w obrębie schodów wejścia głównego)
  4. ściana od ul. Skłodowskiej (prawa część – od schodów)
  5. „szczyt” od segmentu C;
 6. robotach wykończeniowych:
  1. okładziny kamienne i gresowe części cokołowej
  2. okładziny kamienne słupów i pilastrów
  3. parapety
  4. rury spustowe
  5. balustrady schodowe i podjazdu dla niepełnosprawnych, uchwyty na flagi
  6. kratki, czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne
  7. systemy zabezpieczeń przed ptakami
  8. napis (z podkonstrukcją);
 7. innych elementach, w tym:
  1. systemowe przejścia instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych przez ściany obiektu;
 8. instalacjach elektrycznych:
  1. piorunochronna
  2. instalacji oświetleniowa i inne elektryczne i teletechniczne;
 9. wykonaniu termowizji ścian i elementów elewacji celem określenia poprawności wykonanych robót (brak mostków termicznych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz  oraz Specyfikacją wykonania robót, stanowiącą Załącznik nr 2 do siwz.

Termin wykonania:

 • do dnia 30 listopada 2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wynik postępowania

Zawarcie umowy