Konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy)

W dniu 30 maja 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-15/19 (1 etat). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 24 czerwca 2019 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

W dniu 2 lipca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-15/19 przeprowadziła pierwszy etap konkursu (selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (praktycznego sprawdzianu umiejętności).

Termin drugiego etapu konkursu został ustalony na dzień 10 lipca 2019 r. (środa). Początek godz. 9.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz harmonogram jego poszczególnych części zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 10 lipca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-15/19 przeprowadziła drugi etap konkursu (praktyczny sprawdzian umiejętności) oraz ustaliła listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).

Termin trzeciego etapu konkursu został ustalony na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek). Początek godz. 9.00.

Zawiadomienie zawierające listę osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczone zostało poniżej.

W dniu 8 sierpnia 2019 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformowała, że nie dokonano wyboru kandydata na stanowisko informatyka (staż urzędniczy) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - konkurs Nr K-1012-15/19 (informacja załączona poniżej)