Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-12/19 (1 etat).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zawarte w załączonym poniżej ogłoszeniu.

Termin składania dokumentów został określony na dzień 10 maja 2019 r. (piątek). Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku http://www.bialystok.so.gov.pl

W dniu 15 maja 2019 r. Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformowała o braku rozstrzygnięcia Konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K-1012-12/19 w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów